• Zwroty i reklamacje

 

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie do 14 dni od daty zakupu. 

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru.

W tym przypadku prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zawartmi w zakładce "Regulamin" oraz przesłanie wypełnionego formularza: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Aleksandra Pachocka
ul. Starej Gruszy, 7/3 , 03-289 Warszawa
adres e-mail: biuro@skarbydladzieci.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.